Enhedsterapi

Uddannelse

Uddannelse i Enhedsterapi

Tre-årig UDDANNELSE TIL ENHEDSTERAPEUT på 250 timer

Den norske læge Audun Myskja og Kinesiologi–Akademiet er undervisere på uddannelsen, der starter nyt hold i 2020

Audun Marte 2

Se video om uddannelsen her.

I enhedsterapi får de studerende en grundig undervisning i de hidtil vigtigste principper indenfor forebyggelse og sundhed. Vi er fagligt opdaterede indenfor en række områder, for at kunne udvikle de mest virksomme terapeutiske værktøjer.

Hensigten med uddannelsen tager sigte på

 • at skabe sundhed og mestring
 • selvudvikling
 • selvindsigt og udvikling af terapeutiske ressourcer

Uddannelsen vil give de studerende indsigt indenfor flere områder:

Enhedsterapiens behandlingsområder

 

Energimedicin

Enhedsterapi er udviklet i takt med den udvikling, der er foregået indenfor energimedicin. Ud fra studier af energi har vi udviklet en stadig dybere forståelse af ”energiens form” – hvordan energi bevæger sig i forskellige niveauer i energifeltet (auraen). Vi lærer at afkode disse bevægelser. Vi lærer for eksempel at skelne imellem energi, som flyder i sit naturlige leje og udfører sine naturlige funktioner, og energi som er ”fastlåst”, eller som ”kører i ring” – dette vil blive grundigt forklaret i uddannelsesforløbet.

”Energiens indhold” – består af tanker og følelser, som ligger indkodet i energibanerne – det er alt fra dybere åndelig viden til gamle traumer og aflejringer af toksiner og syreoverskud.

I studieforløbet får de studerende mulighed for at lære sig at sanse dette mere præcist og lære at korrigere forstyrrelserne med de specifikke metoder, som er udviklet indenfor enhedsterapien.

Resonansterapi

Der gives praktisk indsigt i alle de vigtigste energistrømme og punkter, og hvordan de ved ubalance kan reguleres. Vi bruger hænder og nærvær for på den måde at lave et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Dette medfører ofte, at kroppen starter sin egen bevægelse, som frigør og afbalancerer, således at vi kan korrigere fejlstillinger og sætte bevægelse i gang, der hvor energien har låst sig fast. Vi bruger terapeutisk energi og lyd fra egen stemme – toning – for at styrke samklang og bruge terapeutiske frekvenser, som åbner hos den anden.

I vanskelige tilfælde bruger vi ofte gruppetoning, hvor hver enkelt i gruppen bruger sin egen stemme for at lave en dyb resonans. Dette er en af de mest effektive teknikker i resonansterapi. Ved brug af tibetanske syngeskåle forstærker vi yderligere virkningen.

Vi lærer også at arbejde dybt i energifeltet (auraen) for at finde resonans (steder som klinger sammen) og for at åbne det fastlåste sted. Eksempelvis lærer vi at arbejde præcist i resonansen, som findes mellem energien i kroppens midterste område og den mentale energi omkring hovedet. Denne teknik har vist sig at være effektiv ved både hovedpine, træthed, nakkesmerter og ved fordøjelsesproblemer, og når det er svært at gennemføre det, man har sat sig for.

Vi har udviklet en to – punkts teknik, som er baseret på resonans. Med to – punkts teknikken kan man arbejde på de forskellige punkter i energifeltet, hvor sind og krop mødes. Med denne teknik kan man arbejde direkte med fysiske og psykiske smerter, lige fra angst og depression til kroniske smerter.

Eutonibehandling

Denne metode retter sig mod hud og kroppens væv og er baseret på at regulere spænding i vævet (tonus). Dette er en dybtgående manuel behandling, hvor der reguleres for over- og underspænding ved at arbejde med puls i vævet. Dette gør vi også ved at regulere det autonome nervesystem igennem specifikke punkter, som er overordnede ”reguleringsstationer”. Vi lærer enkle massage teknikker, der går dybt i vævet. Dette kan regulere overtryk i vævet i bug og bækken. Et overtryk her kan være en vigtig årsag i mange tilfælde med overvægt, for eksempel der hvor maven ”buler ud”. Vi lærer, hvordan vi kan regulere vævsspænding ved at tilføre energi dybt i vævet. Gennem denne tonus-regulering kan man i løbet af kort tid opnå vægtreduktion og større velvære. Eutonibehandling kan betragtes som en syntese af psykisk massage og energimassage, venepumpeterapi og lymfedrænage. Dette har vist sig at være effektiv ved

 • Smerter i muskel/skelet-systemet
 • Fordøjelsesproblemer
 • Kronisk udmattelse
 • Lavt stofskifte

Desuden gør vi med enhedsterapi unikke tilnærmelser til mere kendte terapiområder:

 

Kost og ernæring

I enhedsterapi undersøger vi centrale balancer i ernæring. De studerende lærer at korrigere ubalancer gennem kostmæssige tiltag indenfor følgende områder:

 • Blodsukkerregulering
 • Syre/base balancen
 • Plus/minus balancen (et system der hænger samen med den energimæssige balance mellem nervesystemet og blodet)
 • Makrobiotisk balance (Den ernæringsmæssige balance mellem det udvidende og sammentrækkende princip)
 • Energiafbalancering via mad og drikke

Ud fra dette laver vi en kostplan, som er afpasset den enkelte, under hensyntagen til balancen mellem:

 • Næringstilførsel
 • Udrensning
 • Konstitutionstype
 • Livsstil

Vi lægger vægt på så ubearbejdet og naturlig kost som muligt (”stenalderkost”) samtidig med, at vi arbejder med at løfte madens energiniveau gennem opmærksomhed og velsignelse.

Tilskud

Vi bruger de reneste naturlige kosttilskud baseret på nyere forskning fra både planter, bær og dybhav. Vi lærer at teste kosttilskud og at tilpasse dem til den enkeltes behov. Vi følger den medicinske forskning på området, så vore anbefalinger kan være i tråd med nyere forskningsbaseret viden.

Blomsteressenser

Vi anvender Bachs Blomstermedicin til at komme til en dybere forståelse af den enkeltes konstitution, kvaliteter og livssituation.  Således bruger vi ikke bare blomsteressenserne til behandling af symptomer, men til at understøtte helbredelsesprocessen hos den enkelte. De studerende lærer også blomsterpunkter, hvor man kan integrere akupunkturpunkter med blomsteressenser for at integrere afspaltede områder i sind og krop.

Terapeutisk samtale

For at mobilisere ressourcer hos den enkelte, bruger vi principperne fra medicinsk anamnese (sygehistorie), dybdepsykologi, medicinsk forskning og coaching/livsvejledning. Især principperne for aktiv lytning. Således kan vi opbygge kommunikation som støtter, styrker og giver modstandskraft, og vi undgår hermed at ”tænde for alarmberedskabet” hos den anden. Vi lægger vægt på at stille de rigtige spørgsmål i stedet for at fortælle den anden ”sandheden”. Den udvidede ”energisansning” som de studerende lærer, gør dem i stand til at se dybere sammenhænge. Nogen kalder det klarsyn – de studerende lærer at forstå de forskellige energifelter, der knytter sig til kroppen. Ved at udvikle disse evner lærer de mere præcist at vejlede og støtte den anden, i det han kæmper med, og dermed forvandles det. På den måde giver uddannelsen systematisk undervisning i intuitive samtaleteknikker. Samtidig arbejdes der med tolkning og forståelse af kropssprog og ”energifeltets budskab”.

Førstehjælpskassen

Du får etableret en førstehjælpskasse med reflekspunkter og bliver præsenteret for den fysiologiske baggrund for terapeutisk berøring. Du lærer hvilke akupressurpunkter, som giver den bedste effekt på forskellige symptomer og smerter. Via trykpunkter, stimulering af energien og triggerpunkter lærer du at stimulere kroppens selvhelbredende kræfter.

 

Grundlaget for enhedsterapi

Forening af ånd-sind-krop. På baggrund af tredive års syntese af åndelige erfaringer og klinisk arbejde med mennesker, har vi udviklet metoder til integrering af åndelige kvaliteter i tanker, følelser og krop. Vi lægger især vægt på, hvordan vi kan overføre erfaringer fra kurset til dagliglivet.

Enhedsterapiens princip

Princippet i enhedsterapi er, at den enkelte selv lærer at udvikle evnerne i sig selv. Når disse færdigheder er forankret, læres de stærke metoder til at hjælpe andre. Der lægges vægt på at finde årsagen til menneskers lidelser og at formidle værktøjer til forvandling og forløsning af det, personen kæmper med.

Tankens kraft

Man lærer at fordybe sindet, så man kan udvikle tankens kraft i terapeutiske situationer. Vi arbejder også med forskellige måder at nærme sig fjernhelbredelse og stadierne af fordybelse, som giver mulighed for at kunne helbrede sig selv og andre.

Grundlaget for enhedsterapi er synet på mennesket som en enhed, som fungerer på de spirituelle – mentale – emotionelle – vitale – fysiske og sociale niveauer.

Enhed opleves gennem puls og flow, tilfredshed og livsglæde. ”At helbrede” er ikke nødvendigvis knyttet til at være fri for smerter og problemer med symptomer Det er mere en oplevelse af øget livskraft, evnen til at fungere, oplevelsen af at være hel, at være mig. Grundlaget for enhedsterapi er troen på det helbredende princip i alt levende.

Vi kan aktivere helbredende evner i os selv og andre. At helbrede er et samarbejdsprojekt:

Terapeuten er fødselshjælper. Teknikkerne, vi lærer, støtter udvikling og helbredelse. Den grundlæggende holdning i enhedsterapi er, at alle har unikke ressourcer. ”Terapi” er at åbne en verden af ressourcer.

Enhedsterapi er over tredive års erfaring med integreret medicin.

I enhedsterapi lærer de studerende en syntese af de elementer, som kendetegner vellykkede terapier.

 • Det, som kendetegner enhedsterapi, er vægten på selvudvikling:
 • Du lærer at forstå kvaliteter, følelser, tanker, energi og krop i dig selv,
 • Derefter afprøver du metoderne på en partner.
 • Derefter arbejder du med at udvikle forståelsen i studiegrupper, som mødes regelmæssigt.

Således udvikler du gradvist din indsigt, kompetence og dit klarsyn, og du kan vokse ind i en rolle som terapeut, hvis det er det, du ønsker.

Vi tror, at mennesket består af flere dimensioner, at vor åndelige dimension virker ind i vor fysiske virkelighed.

Vi tror, at hvert menneske er unikt og har en unik værdi og har ressourcer til helbredelse, uanset funktionsniveau.

I en helbredelsesproces er det derfor ikke primært en terapeut, som giver helbredelse:

Et grundprincip for helbredelse er resonans. Ved resonans opbygges en samklang mellem terapeut og klient, som gør helbredelse mulig.

I enhedsterapi tror vi, at ethvert menneske har en naturlig integritet, og at det er vigtigt at respektere integriteten. Vi arbejder med forholdet mellem åbenhed og grænser, så vi i enhver samtale eller berøring kan nærme os, berøre og åbne det, som har brug for hjælp, men samtidig bevare respekten for den andens integritet, på en måde, så den anden ikke føler sig overstyret eller invaderet. Enhedsterapi egner sig især godt for de højsensitive.

I enhedsterapi udtrykker et helhedssyn sig på flere områder:

Fysisk sundhed

Vi vurderer funktionen i de grundlæggende fysiologiske systemer i kroppen med særlig vægt på det, man i dag ved om det autonome nervesystem og dets reguleringsfunktion. På baggrund af denne indsigt læres praktisk stress-mestring. Du lærer at bruge nærvær, positiv tankekraft, bevægelse, berøring og kommunikationsteknikker for at støtte den anden.

Det selvhelbredende menneske

Vi udforsker vore naturlige selvhelbredende systemer og gennemgår grundprincipperne i fysiologi og immunologi som illustreres i praktisk-kliniske situationer. Vi ser på, hvad det er, som holder os raske, hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes og hvordan.

Vi vil gennemgå de systemer, som holder krop og sind unge. Alt dette giver de studerende mulighed for at sammensætte egne forebyggende sundhedsprogrammer, ligesom det giver kompetence til at vejlede andre indenfor forebyggelse og sundhed.

Mennesket i naturen

Der lægges vægt på grundlæggende økologi via viden om naturlove. Vi udforsker naturen som helbreder og får enkel viden om helbredende planter – og de giftige. Vi lægger især vægt på blomsteressenser som udtryk for naturens sprog.

Musik som medicin – lyd og musik som terapi

Vi lærer om kroppens musikalske opbygning, musikterapeutiske grundprincipper og hvordan vi bruger dem. Du får udviklet din terapeutiske stemme, så du med den kan skabe forløsning af evnen til at lytte og til at udtrykke dig. Vi bruger stemmeøvelser med henblik på at forbedre kommunikationsevner og vitalitet.

Desuden arbejder vi med ”Lytning” – en videnskab som skaber grundprincipperne for at skabe individuel musik som en vej til selvindsigt, stress regulering og bearbejdning af følelser.

Vejledningsteknikker

Vi lærer grundprincippet for livsvejledning ud fra ”Kend dig selv princippet”. I uddannelsen lægges der vægt på metoder for selvindsigt, principper for kommunikation, som giver viden om, hvordan jeg får det bedste frem i den anden.

Etik og integritet

Tom Kitwoods theory of personhood er vort etiske fundament for arbejdet med mennesker. I løbet af uddannelsen læres de specifikke kategorier for overgreb og de specifikke kategorier for at skabe stjernestunder. Vi øver os i at afdække disse og på den måde få konkrete værktøjer til at få det bedste frem i os selv og i enhver situation.

Sundhedsvejledning og det gode liv

Vi arbejder med at udarbejde sundhedsprogrammer for andre, der bygger på kost, kosttilskud, fysiske øvelser, øvelser der skaber mere energi og balance, emotionelle strategier, mentale øvelser og strategier for kernerelationer privat og i arbejdslivet. På dette område er færdighederne til kommunikation nøglen. Hvilke knapper skal man trykke på for at få det bedste frem i mennesket, for at forstå – og blive forstået.

Det indre menneskes ressourcer

Vi lærer at finde menneskets ressourcer, nøgler til ydeevne og selvhelbredelse, metoder som åbner døren til dine unikke kvaliteter, så du kan opdage kvaliteter og ressourcer hos dig selv og andre. Med meditation som værktøj ser vi på, hvad der skal til for at kunne anvende det bedste i sig selv. I uddannelsen udforskes lovmæssigheder i menneskets indre liv, som giver mulighed for større forståelse af menneskesindet. Hvordan forløses menneskets ressourcer bedst, og hvad skal der til? Vi forsøger at skabe samklang mellem det indre og det ydre liv. Vi ser på praktiske strategier for, hvordan man kan gennemføre sine forsætter og hvilke lovmæssigheder, som omgiver vor integritet og selvrespekt. Vi udforsker det grundlæggende i vort indre liv: kærlighed, sandhed, tiltrækning, årsag og virkning.

Hvem passer enhedsterapi-uddannelsen til?

Enhedsterapi-uddannelsen passer til mennesker, som har nogle af følgende interesser og egenskaber:

 • Du ønsker at forstå mennesket fra de åndelige til de fysiske sider
 • Du er optaget af, hvordan du kan forvandle dig selv og hjælpe andre
 • Du vil gerne vide mere om, hvordan krop og sind hænger sammen
 • Du er åben for at udforske en energiforståelse af virkeligheden og lære mere om, hvordan energi flyder
 • Du ønsker at forstå, hvordan menneskets energi kan forstås som udtryk for vore ubalancer og vore indre længsler og kvaliteter
 • Du er optaget af at hjælpe mennesker, ikke bare til at fjerne et problem, men også til at få en dybere forståelse af sig selv og sin rolle i verden
 • Du ønsker at finde ud af, hvad der får os til at opleve mening, og hvordan vi kan bruge det bedste i os selv
 • Du ønsker at arbejde med din egen menneskelige udvikling og skabe en daglig disciplin
 • Du er optaget af, hvordan kost, øvelser, træning, bearbejdning af følelser og mental træning kan tilpasses den enkelte
 • Du forstår, at helbredelse ikke er noget, som formidles som en ”vare” fra en behandler til en patient, men at det udtrykker en helbredende klangbund mellem mennesker, som kan sættes fri i et møde
 • Du er optaget af respekten for alt levende, ønsker at finde helhed og leve mere i pagt med naturen
 • Du har et ønske om at afdække det bedste i andre mennesker og hjælpe dette frem

Hvor står enhedsterapi i forhold til andre komplementære terapier?

Vi ønsker at udvikle en syntese fra det bedste af det, vi har fundet i en række komplementære metoder gennem mere end tredive års erfaring. Enhedsterapi står ikke i konkurrence eller i opposition til andre metoder men søger at skabe en synergi (samspil) mellem de forskellige metoder, som det moderne menneske søger til vækst og helbredelse.

I tråd med dette arbejder vi hen imod et samarbejde med en række andre terapeutiske miljøer, fra ernæringsterapeuter til kvantemedicinere.  På den måde kan vi indhente gode erfaringsdata og udvikle et mere effektivt og fremtidsrettet terapeutisk tilbud.

I Danmark er uddannelsen godkendt hos SKAT som en momsfritaget uddannelse.

En færdig uddannet Enhedsterapeut vil, med de 250 timer i uddannelsen og sammen med de teoretiske krav til uddannelse af komplementære og alternative behandlere, leve op til de krav, som SKAT stiller for at behandleren kan opnå momsfritagelse.

Der arbejdes på at etablere et tilhørsforhold til en komplementær/alternativ brancheforening, så uddannede enhedsterapeuter kan søge om registrering som alternativ behandler (RAB ordningen).

Hvor står enhedsterapien i forhold til lægevidenskaben?

Vi ønsker med enhedsterapi at bidrage til en integreret medicin, som anvender det bedste fra en medicinsk – videnskabelig platform og som kan supplere dette med det bedste fra komplementære metoder med udgangspunkt i menneskets egne ressourcer. Vi lægger vægt på videnskabelige metoder og redelighed i forhold til videnskabelig dokumentation. Samtidig lægger vi vægt på det, som ikke kan måles og vejes, på menneskets åndelige natur og på vor evne til at føle sandhed og vide, hvad der er rigtigt for os. Vi forsøger at undgå det, som er spekulationer og udelukkende teoretisk viden.